Page 5 - bn week 21 21 mei 2019 Full Color
P. 5
5 BREDEVOORTS NIEUWS WEEK 21 SCOUTING AALTEN HELPT LINDA OONK RAADSLID KABOUTERROUTE BREDEVOORT VOOR DE VVD De kabouterroute in Bredevoort is nu een jaar geopend. In de raadsvergadering van 21 mei wordt Linda Hij wordt met enthousiasme gelopen door jong en oud. Oonk benoemd tot lid van de gemeenteraad. Zij Helaas heeft de laatste tijd de kabouterroute wat tegensla- neemt de plaats in van Paul Eijkelkamp. Hoewel gen gehad. Veel vernielde of ontvreemde deurtjes, waar de Bredevoortse geen onbekende is in de Aaltense poli- we erg ver- tiek, neemt zij wel voor het eerst plaats in de gemeente- drietig om raad. Door persoonlijke omstandigheden ziet Paul Eijkel- zijn. kamp zich genoodzaakt zich terug te trekken als raadslid. Scouting Aal- “Zijn nuchterheid en vrolijke noot zal zeker tijdens de ten hoorde raadsvergadering worden gemist”, aldus fractievoorzitter hiervan en Gerbert Navis, “En voor zijn verkiezingsbelofte, een nieu- wilde de Ka- we oversteek voor fietsers en voetgangers bij de DAGO, bouterroute zal de VVD-fractie blijven strijden totdat deze er daad- graag helpen. werkelijk ligt”. De VVD-fractie bedankt Paul voor zijn We lieten liberale geluid en inzet in de afgelopen jaren. nieuwe deur- Linda Oonk is bereid en zal de raadszetel van Paul over tjes ontwerpen nemen. Linda is al lang actief binnen de VVD in Aalten. die groter en Zo is ze in het verleden al tien jaar secretaris geweest en steviger zijn heeft ze destijds al commissie Samenleving gedaan. Met dan de huidige een jong gezin vielen alle taken niet meer te combineren deurtjes, in de en is Linda er een aantal jaren uit geweest. Deze raadspe- hoop dat deze riode heeft ze de politieke draad weer opgepakt en is ze minder snel zullen verdwijnen. Deze deurtjes moesten als fractievolger aan de slag gegaan. Gerbert Navis waar- natuurlijk voorzien worden door een nieuw mooi uiterlijk! deert haar gedreven- en doelgerichtheid. “Een echte ver- Afgelopen zaterdagmiddag, 4 mei werden de nieuwe deur- binder, hoewel Linda een hekel heeft aan al die mode- tjes daarom met veel liefde geschilderd en versierd door woorden. We wensen Linda veel succes en vooral ook 11 ijverige Bevers en hun leiding. Er werden de meest heel veel plezier.” In het dagelijkse leven is Linda docent fantastische en kleurrijke deurtjes bedacht! Het eindresul- geschiedenis aan het VAVO bij het Graafschap College. taat mag dan ook zijn! Top gedaan jongens en meisjes van Momenteel volgt ze nog een opleiding om een eerste- Scouting Aalten!! graads bevoegdheid erbij te halen voor het vak maatschap- Als dank je wel namens de Kabouterroute Bredevoort pijwetenschappen. Deze interesse past natuurlijk naadloos krijgt Scouting Aalten een kabouterdeurtje aangeboden bij de politiek. Of het nu leerlingen zijn of burgers vol- voor op hun terrein en mogen de kinderen als de route gens Linda zouden we ons allemaal moeten interesseren weer in ere (eind mei) hersteld is hem wandelen. voor de gemeente, want daarin worden heel veel belang- Nieuwsgierig geworden naar de kabouterroute in Brede- rijke beslissingen genomen. Verder is Linda altijd al geïn- voort? Boekjes voor de route zijn te koop bij het VVV teresseerd in het toerisme. Vroeger met een eigen B&B en Bredevoort, de Koppelkerk in Bredevoort en bij Vakantie- daarna enige tijd bij VVV Bredevoort. Ze wil dit onder- park de Twee Bruggen. Of kijk voor meer informatie op werp dan ook nadrukkelijk op de politieke agenda plaat- onze site: www.kabouterroute.nl sen. LEERZAME AVOND OVER ENERGIETRAN- JAARVERGADERING SITIE IN DE GEMEENTE AALTEN. PRINSES MARGRIET Op donderdag 16 mei was er in 't Grachthuys een interes- Op maandag 27 mei 2019 houdt gymvereni- sante avond over een ambitieuze, maar noodzakelijke, ging prinses margriet weer haar jaarlijkse jaarvergadering. energie neutrale toekomst in onze gemeente. De vergadering wordt gehouden bij Winbló (naast Toe- Deze avond was georganiseerd door de Progressieve Par- bes) en begint om 19.30 uur. tij. Doel van de Wij nodigen alle ouders, leden, leiding en andere geïnte- avond was om resseerden hiervoor uit. met elkaar geza- menlijk te ver- BASTION BREDEVOORT HAD kennen naar mo- JAARLIJKSE UITWISSELING gelijkheden, kan- MET SCHOOL UIT SÜDLOHN sen en voorwaar- den om tot een Tschüss!! Auf Wiedersehen! goede energiemix Es hat uns gefreut! voor de toekomst De uitwisse- te komen. ling met onze Bert Weevers had Duitse part- een zeer interessant computerprogramma ontworpen om nerschool uit de vormen van energiemix in beeld te brengen door het Südlohn zit invullen van verschillende scenario's. er weer op. De aanwezigen werden echt aan het werk gezet en kregen Twee mooie de opdracht om met de aanwezige laptop en computers dagen en een bruikbare energiemix samen te stellen voor de doel- weer een stellingen in onze gemeente. Aan het einde van deze opga- ervaring rij- ve werd gevraagd een 3-tal maatregelen te noemen wat de ker voor de gemeente moet gaan doen om tot resultaten te komen. kinderen van Er was gelukkig voor de organisatoren veel belangstelling groep 6 en 7! en veel discussies. Krijgt ongetwijfeld nog wel een ver- volg.
   1   2   3   4   5   6   7   8