Page 3 - bn week 21 21 mei 2019 Full Color
P. 3
3 BREDEVOORTS NIEUWS WEEK 21 UIT DE GEMEENTERAAD……. 16 mei Avond over energietransitie met Bert Weevers De Progressieve Partij heeft in het Grachthuys een interac- 4 en 5 Mei tieve avond over de Aaltense energietransitie georgani- Diverse college- en raadsleden waren aanwezig bij seerd. Naast zo’n 35 geïnteresseerde burgers waren ook de dodenherdenking op 4 mei en de feestelijkheden op 5 enkele raadsleden en de wethouder duurzaamheid aanwe- mei. In het Aaltens Museum kon men de tray out van zig. Er werd volop gediscussieerd en aan knoppen gedraaid Kras|Kerf bijwonen. Een indrukwekkende voorstelling van om tot de meest optimale energie neutrale energiemix te een jonge vluchteling uit Aleppo, ondersteund door twee komen. De resultaten worden de komende tijd verwerkt tot talentvolle muzikanten. Over wat oorlog, angst, geweld en een advies aan het college. het wegvluchten uit je geboortestad betekent. En hoe uitein- delijk muziek je helpt om de slapeloze nachten in Neder- TOEKOMST R.K. KERKGEBOUW land door te komen. Op 25 april jl.. vond er een brainstormsessie plaats met als RTG Ruimte over megastal. onderwerp: Op 7 vonden weer de maandelijkse Ronde Tafel Gesprek- Wat wordt de functie van de R.K. Kerk na het onttrekken ken (RTG) plaats. De RTG Ruimte ging over de Gen- aan de eredienst? dringseweg 9 in Aalten. Een varkensboer uit Ermelo wil De beheercommis- daar zijn bedrijf uitbreiden met 4 stallen. De gemeente sie van de R. K. heeft daarvoor eerder al een omgevingsvergunning afgege- Kerk had diverse ven. Deze vergunning is echter gebaseerd op een GGD- mensen uitgenodigd onderzoek dat rekende met inmiddels onjuist gebleken ren- om eens vrijuit van dementen van luchtwassers. De Wageningen Universiteit gedachten te wisse- concludeerde vorig jaar dat slechts ca 45% van de lucht len over dit gege- wordt gezuiverd i.p.v. de eerder veronderstelde 75 - 85%. ven. Het parochie- De buren maken daarom bezwaar tegen de uitbreiding om- bestuur zal uiteinde- dat de stankoverlast zal toenemen. Zowel de buren (4x) als lijk een beslissing de vertegenwoordiger van de varkensboer hielden een be- moeten nemen en toog in de RTG. De (landelijke) wetgeving is in het voor- geeft in de eerste plaats het plaatselijk initiatief de kans een deel van de boer: de rechtmatigheid van een vergunning nieuwe bestemming voor het gebouw te zoeken en aan te wordt getoetst aan de destijds geldende regels. Dat is in het dragen. Het bestuur stelt wel eisen: het moet financieel kader van rechtszekerheid logisch. De vraag is nu wat de goed onderbouwd zijn en er moet sprake zijn van conti- gemeente kan doen om de belangen van de buren (overlast, nuïteit. Uiteindelijk geeft het bisdom toestemming voor een gezondheid) voldoende te behartigen. Wordt vervolgd. nieuwe bestemming. Mocht er geen haalbaar plaatselijk RTG Bestuur en Financiën over Kaders voor de begro- initiatief te vinden zijn dan gaat het gebouw “de markt op “. ting en de Regiodeal. Inmiddels zijn het kerkgebouw en de pastorie getaxeerd. De Het College gaat binnenkort alweer aan de slag met de be- hoogte van deze taxaties zijn echter divers: het maakt n.l. groting voor volgend jaar. Ze vraagt aan de raad om de verschil of bijv. alleen de pastorie, al of niet bewoond, of voorlopige kaders vast te stellen waar rekening mee gehou- alleen de kerk verkocht wordt. den moet worden. Tijdens deze eerste vergadering kwamen er geen taxatiebe- De Regiodeal is een deal tussen de Regio Achterhoek en dragen op tafel, wel waren er diverse opmerkingen waarvan het Rijk. Met als doel om de projecten die uit de Achter- er hier enkele genoemd worden: hoek Visie voortkomen (zie vorige Uit de Raad-stukjes) te - Het is een goede zaak inwoners van Bredevoort te be- financieren. Het rijk wil 20 miljoen bijdragen, op voor- trekken bij de plannen waarde dat de Regio minimaal hetzelfde bedrag bijlegt. De - Deze kerk is een belangrijk gebouw voor Bredevoort en gemeenten in de regio Achterhoek moeten daarom een verdient een zinnige bestemming en functie te krijgen. Is ‘Letter of Support’ ondertekenen waarin ze hun aandeel ook een noodzaak voor het behoud van het gebouw. toezeggen. Het college stelt dit voor, de Raad moet het for- - Kan een andere geloofsgemeenschap het gebouw over- mele besluit nemen. nemen? 9 Mei Meedoen pact - Is het raadzaam er horeca in te vestigen? Op 9 mei werd samenwerking van organisaties die zich be- - Geen tweede Koppelkerk kommeren om armoede in Aalten formeel bekrachtigd in - Er zijn mogelijkheden: woonfunctie: sociale woning- het Meedoen-pact. Armoede betekent niet alleen een tekort bouw, bouwen voor senioren, museum, winkelbestem- aan financiële middelen, maar zorgt er ook vaak voor dat ming, kantoorfunctie, sportschool men niet meer meedoet met de maatschappij, dat men sport, - Het is wel een moeilijk gebouw om te verbouwen, het is cultuur, uitgaan niet meer kan betalen. Vandaar de naam een gemeentelijk monument dus kan er aan de buiten- Meedoen-pact. kant niet veel veranderd worden. 13 mei informatieavond over kostendekkendheid begraaf- - Is er meer bebouwing te realiseren, al of niet in combi- plaatsen. natie met de sloop van het zaaltje, in de tuin van de pas- Het algemene beleid van de gemeente is dat alle leges kos- torie? tendekkend moeten zijn. Dat is voor leges voor het graf- - Kan er geen combinatie van bijvoorbeeld boekhandela- recht bepaald niet het geval. Daar moet jaarlijks E. 300.000, ren en ruimte voor de geloofsgemeenschap gerealiseerd - bij en dat wordt als het beleid niet verandert alleen maar worden? meer. Op de informatieavond werden oorzaken en mogelij- - Is het markthalconcept, bijvoorbeeld wonen en winkels, ke oplossingen gepresenteerd en besproken. een goede optie? 14 mei Raadsbijeenkomst Bestandsonderzoek Laborijn. - Gemeente is bezig beleid te ontwikkelen voor de toe- Vorig jaar had Aalten gevraagd om een onderzoek naar een komstige leegstand. Kan de gemeente voor dit gebouw groep Aaltense inwoners in de participatiewet. Ca 270 men- een positieve rol spelen? sen zaten nl niet in een actief traject terwijl er gezien de Een van de conclusies was dat cijfers erg werden gemist. Voor de volgende bijeenkomst zal dan ook het parochiebe- goede arbeidsmarkt waarschijnlijk wel kansen lagen om – een deel van - hen aan het werk te helpen. Dit ‘bestand’ van stuur uitgenodigd worden om met cijfermateriaal te komen. Niet alleen de taxatiebedragen zijn hierbij van belang maar 270 is nader onderzocht en het merendeel van hen is inmid- bijv. ook de onderhouds- en energiekosten. dels opgenomen in een begeleidingstraject. 19 hebben al Eind mei staat de tweede bijeenkomst gepland. een baan gevonden. Vervolg volgende kolom >>>>
   1   2   3   4   5   6   7   8