Page 1 - bn week 21 21 mei 2019 Full Color
P. 1
e Oplage 1700 32 jaargang - week 21 21 mei 2019 HARTREANIMATIE HERHALINGSLESSEN HartveiligWonen gaat verder onder de naam HartslagNu! DUTCH BUTTON WORKS WORDT Verder blijft de werkwijze ongewijzigd. Als iemand on- GEDEELTELIJK GESLOOPT wel wordt en 112 is gebeld, dan stelt men op de ambulan- Bij Knopenfabriek Dutch Button Works, of in de volks- ce meldkamer vast of het mogelijk gaat om een hartstil- mond ‘Piepen Willem’ genoemd, is een begin gemaakt stand. In dat geval alarmeert de meldkamer de aangesloten met de sloop van het kantoorgedeelte. burgerhulpverleners om een AED te halen en te gaan re- Eerst heeft slopersbedrijf het aanwezige asbest ver- animeren tot de ambulance er is. In Bredevoort en in ‘t wijderd en daarna konden de sloopwerkzaamheden Klooster zijn ook een aantal vrijwilligers/ beginnen. burgerhulpverleners beschikbaar. “Door de inzet van bur- Nadat de knopenfabriek er van 1923 tot 1976 was gerhulpverleners en AED’s is de overlevingskans binnen gevestigd heeft Voltman-Riviera en ook autobedrijf 10 jaar al gestegen van 10% naar 25%” staat op de site te Bruin nog diverse jaren gebruik gemaakt van de van HartslagNu. ruimten. Om onze kennis op te frissen hebben we weer herhalings- Het oude gedeelte blijft bestaan omdat het be- lessen gepland. schermd is en daar zal naar verwachting een super- Doe weer mee aan een herhalingsles reanimeren en AED- markt haar intrek nemen als het gerestaureerd en training! Je kunt kiezen uit twee datums: dinsdagavond 28 opgebouwd is. mei of woensdagavond 5 juni om 20.00 uur in ‘t Gracht- Bij het ter perse gaan kon er nog geen definitief be- huys. Je bent ook welkom als je niet als burgerhulpverle- richt gegeven worden over de plannen. ner geregistreerd staat, maar wel je diploma geldig wilt De redactie van Bredevoorts nieuws zal u op de houden. hoogte houden. Dus blijf het nieuws in Bredevoorts Aanmelden kan bij Ellen Pardijs; nieuws volgen. wimenellenpardijs@gmail.com. STADSKOOR BREDEVOORT HEEFT PLAATS VOOR BAS EN BARITON ZANGERS. Het Stadskoor Bredevoort heeft plaats voor enkele Bas/ Bariton zangers. Het koor bestaat ruim 15 jaar en telt plus- minus 20 zangers en zangeressen. Elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur repeteert het Stadskoor Bredevoort. Wilt u graag meezingen met het Stadskoor, neem dan ge- rust contact met ons op. U kunt ons bereiken via stadskoorbredevoort@gmail.com of bij een van de leden. Kijk ook maar eens op www.stadskoor-bredevoort.nl in KINDERSPELEN TIJDENS HET VOLKSFEEST de agenda. Op vrijdagochtend 14 juni zullen vanaf half 10 weer de Het repertoire van het Stadskoor is zeer gevarieerd. kinderspelen plaatsvinden op het voetbalveld naast het Naast klassieke werken van o.a. Brahms, Hassler, de la feestterrein. Rue en Durufle putten we ook uit oude volksmuziek maar Woont u in Bredevoort en heeft u een kind met basis- zingen ook met veel plezier Byzantijns en Russisch reper- schoolleeftijd dat buiten Bredevoort naar school gaat, toire van Rachmaninov, Alfeyev, Tchaikovsky en Chris- neem dan contact met ons op via tov. Ook moderne liederen worden gezongen veelal vier- tineke_overkamp@hotmail.com stemmig en a capella uitgevoerd. Uw kind kan dan meedoen met de kinderspelen en wordt Dit alles onder de geweldige leiding van dirigente Dineke bij de traktatie niet vergeten. De kinderen krijgen waarde- de Roo. bonnen voor o.a. ijs, patat, draaimolen of botsauto's. Het thuis Deze bonnen zijn alleen geldig op het feestterrein. oefenen kan door BAS KEMPERS, middels LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU. van midi Zoals bekend zal zijn wordt Bredevoorts Nieuws gedrukt en Ca- bij Drukkerij Kempers in Aalten. pella Bas Kempers, zoon van de oprichter Chris Kempers, runt program- tegenwoordig dit bedrijf. ma of Op vrijdag 19 mei ontvingen wij bericht dat Burgemeester Finale Haverkamp aan Bas Kempers de Koninklijke Onderschei- die u ding, lid in de orde van Oranje-Nassau, een hem heeft aangele- uitgereikt, wegens zijn 21-jarig dienstverband bij de vrij- verd willige brandweer in Aalten. krijgt. Per 1 mei heeft hij deze vrijwillige brandweer verlaten als Op de foto ziet u leden van het Stadskoor Bredevoort in hoofd brandwacht met de specialisatie First Responder. samenwerking met Gaudio tijdens de Passion Achterhoek De redactie van Bredevoorts Nieuws wil Bas Kempers 2019. van harte feliciteren met deze onderscheiding.
   1   2   3   4   5   6